وبلاگ درس اقتصاد

دبیرستان شاهد صاحب الزّمان قم سال دوم رشته ادبیات و علوم انسانی

سوالات امتحانی درس اقتصاد(جدید) بخش دوم

بخش دوم سوالات       تهیه سوالات:استاد الهی منش

نکته :سوالاتی که زیر آنها خط کشیده شده مهم تر هستند

برای رفتن به بخش اول کلیک کنید

فصل دوم:

آشنایی با شاخص‌های اقتصادی

* چگونه می‌توانیم میزان فعالیت‌های اقتصادی را در سطح یک جامعه اندازه گیری کنیم؟

1- حسابداری ملی را تعریف کرده و موارد مورد بررسی در آن را بنویسید.

2- دلیل اهمیت زیاد حسابداری ملی چیست؟

* تولید ملی و اندازه گیری آن

3- فعالیت تولیدی از دیدگاه حسابداری ملی چه تعریفی دارد؟

4- چهار شرط محاسبه‌ی فعالیت‌های تولیدی را در حسابداری ملی بنویسید.

5- اگر در محاسبه‌ی فعالیت تولیدی، کالاهای واسطه‌ای را محاسبه کنیم دچار چه اشتباهی شده‌ایم؟

الف) کالای نهایی را محاسبه نکرده‌ایم.

ب) کالاها را دوبار محاسبه کرده‌ایم.

ج) هزینه‌ی استهلاک را محاسبه کرده‌ایم.

د) به طور کلی فعالیت تولیدی را اشتباه محاسبه کرده‌ایم.

6- منظور از این که در حسابداری ملی گفته می‌شود «فعالیت‌های تولید باید از بازار عبور کنند» چیست؟

7- چرا از نظر حسابداری ملی، فعالیت‌های خدماتی نیز با عنوان تولید شناخته می‌شوند؟

8- چرا محاسبه‌ی این که جامعه‌ای در طول یک سال چه مقدار کالا و خدمت تولید می‌کند، اهمیت زیادی دارد؟

9- اصطلاحات زیر را تعریف کنید.

الف) کالاهای نهایی                                           ب) تولید ملی

ج) کالاهای واسطه‌ای                                          د) تولید داخلی

10- به چه دلایلی فعالیت‌های غیرقانونی جزء تولید کشور محاسبه نمی‌شود؟

11- اشکال مختلف تولید در حسابداری ملی با چه معیاری اندازه گیری می‌شود؟

الف) پول                                                           ب) شاخص‌های کیفی

ج) شاخص‌های کمّی و کیفی                              د) بستگی به نوع تولید دارد

12- اقتصاد زیرزمینی به چه معناست؟

* مفهوم استهلاک

13- فرمول مقابل را تکمیل کنید: تولید خالص داخلی = ................... - تولید ناخالص داخلی

14- تولید ناخالص را تعریف کنید.

15- فرق تولید خالص و ناخالص در چیست؟

16- منظور از استهلاک چیست؟

الف) زیان‌های ناشی از تولید طی بازه‌ی زمانی معین

ب) در نظر گرفتن هزینه‌ی فرصت از دست رفته‌ی هر کار تولیدی

ج) کاهش ارزش کالاهای سرمایه‌ای که در نتیجه‌ی کار کردن و گذشت زمان فرسوده می‌شود.

د) کهنه شدن امکانات مورد استفاده‌ی بشر که بر اثر مرور زمان رخ می‌دهد.

* تولید ناخالص ملی

17- جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید.

الف) G.N.P نشانه‌ی اختصاری ................... است.

ب) اگر از رقم تولید ناخالص ملی، مقدار استهلاک را کنار بگذاریم به ............. می‌رسیم.

18- ضمن تعریف تولید ناخالص ملی، بگویید که میزان بالای آن بیانگر چه چیزی است.

* تولید ناخالص داخلی

19- عبارات درست و نادرست را مشخص کنید.

الف) تولید خالص داخلی به اختصار G.D.P نامیده می‌شود.

ب) مقدار دو شاخص تولید ناخالص ملی و تولید ناخالص داخلی در عمل معمولاً به هم نزدیک است.

20- به ارزش پولی کلیه‌ی کالاها و خدمات نهایی که در طول یک سال در محدوده‌ی مرزهای جغرافیایی یک کشور تولید می‌شود چه می‌گویند؟

الف) تولید خالص ملی                                        ب) تولید خالص داخلی

ج) تولید ناخالص ملی                                                     د) تولید ناخالص داخلی

21- در کدام دسته از کشورها، مقادیر شاخص‌های تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی به هم نزدیک نیست؟

22- در کشوری کالاهای زیر در مدت یک سال تولید شده است. با توجه به رقم این تولیدات، تولید ناخالص داخلی این کشور را محاسبه کنید.

مواد غذایی 40 تن از قرار هر تن000/200 ریال

ماشین آلات 350 دستگاه از قرار هر دستگاه 000/000/2 ریال

پوشاک 5000 عدد از قرار هر عدد 000/20 ریال

خدمات ارائه شده 000/000/40 ریال

23- تولید خالص کشور فرضی با توجه به اطلاعات داده شده چه میزان است؟

الف) 13100                                          ب) 14100                    ج) 11100                     د) 12100

کالا

قیمت

مقدار به تن

الف

1000

5

ب

1500

4

ج

700

3

هزینه‌ی استهلاک                 2000

 * درآمد ملی

24- درآمد ملی را تعریف کنید و موارد آن را ذکر کنید.

25- کدام یک از شاخص‌های زیر، نشان دهنده‌ی قدرت اقتصادی جامعه و سطح زندگی و رفاه اعضای آن است؟

الف) تولید ناخالص ملی                                      ب) درآمد ملی

ج) تولید ناخالص داخلی                                      د) همه‌ی موارد

* شاخص‌های سرانه

26- فرمول داده شده را تکمیل کنید.

27- کشور الف چهار استان دارد. این استان‌ها به ترتیب وسعت، چهار میلیون، دو میلیون و پانصد هزار، سه میلیون و دویست هزار و پانصد هزار نفر جمعیت دارند. اگر درآمد سرانه‌ی کشور الف 000/000/100 ریال باشد، درآمد ملی را محاسبه کنید.

28- محاسبه‌ی شاخص‌ها به صورت سرانه به چه معناست و چرا معیار بهتری برای مقایسه‌ی سطح زندگی و رفاه افراد جوامع مختلف می‌باشد؟

29- عبارات درست و نادرست را مشخص کنید.

الف) خانوارها هم مصرف کننده‌ی کالاهای مختلف و هم مالک عوامل تولیدند.

ب) وجوه پرداختی به عوامل تولید تحت چهار عنوان مزد، کرایه، سود و اجاره صورت می‌گیرد.

30- در مورد ساده‌ترین تصویر از اقتصاد جامعه که شامل دو عضو است توضیح دهید.

31- در نمودار زیر، چهار مسیر مشخص شده است. در مورد این مسیرها مختصراً توضیح دهید و بنویسید نشان دهنده‌ی چه چیزی هستند.

32- روش هزینه‌ای را به طور کامل معرفی کنید.

33- چگونه از روش درآمدی برای محاسبه‌ی تولید کل جامعه استفاده می‌شود؟ شرح دهید.

34- جاهای خالی را با کلمات مناسب تکمیل کنید.

الف) یکی از روش‌های محاسبه‌ی تولید کل جامعه، روش تولید یا روش ................ است.

ب) روش هزینه‌ای نشان دهنده‌ی کل پولی است که از طرف ................. به سمت ...................... جریان پیدا می‌کند.

35- ارزش افزوده‌ی یک کارخانه‌ی مونتاژ اتومبیل که موتور را 000/000/2 تومان، بدنه را 000/000/2 تومان و سایر وسایل اتومبیل را 000/750 تومان خریداری می‌کند و اتومبیل را به قیمت 000/100/5 تومان می‌فروشد چه قدر است؟

الف) 000/750/4                                    ب) 000/100/5 تومان

ج) 000/350 تومان                                 د) 000/250 تومان

36- آیا برای محاسبه‌ی ارزش کل تولیدات جامعه استفاده از یک روش کافی است؟ چرا؟

* مفهوم محاسبه به قیمت جاری و قیمت ثابت

37- اگر میزان تولید کل جامعه طی سه سال متوالی به ترتیب 1000 و 1100 و 1250 هزار میلیارد ریال باشد، آیا تولید کل در طول آن سه سال افزایش یافته است؟ توضیح دهید.

38- برای جلوگیری از اشتباه ناشی از افزایش قیمت در محاسبه‌ی تولید کل جامعه چه باید کرد؟

39- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

الف) شاخص‌های نشان دهنده‌ی تولید کل جامعه بر حسب ............... سنجیده می‌شود.

ب) برای ارزیابی وضعیت اقتصادی کشور با محاسبه‌ی تولید کل به قیمت .............. آمار و اطلاعات مطمئن‌تری به دست می‌آید.

40- برای محاسبه ی کدام یک از شاخص‌های اقتصادی از متغییرهای با قیمت ثابت استفاده می‌شود؟

پاسخ‌های تشریحی

1-  حسابداری ملی شاخه‌ای از مطالعات اقتصادی است که با ارائه‌ی شاخص‌های متنوع و اندازه گیری میزان فعالیت‌های اقتصادی در سطح ملی می‌پردازد. موارد مورد بررسی در حسابداری ملی عبارت اند از: سطح زندگی و درآمد مردم، میزان پس انداز و سرمایه گذاری و نیز تغییرات ایجاد شده در هر کدام از آن ها به واسطه‌ی اجرای بعضی سیاست‌های اقتصادی دولت.

2-  این است که به کمک حسابداری ملی می‌توان تأثیر به کارگیری سیاست‌های اقتصادی مختلف را بر سطح زندگی مردم و رشد اقتصادی جامعه سنجید.

3-  از دیدگاه حسابداری ملی فعالیت تولیدی عبارت است از فعالیتی که به تهیه‌ی کالا و خدمات مورد نیاز مردم بپردازد با ارزش کالاها و خدماتی را که از قبل تهیه شده است افزایش ده.

4-    1) از بازار عبور کنند.

2) فعالیت‌هایی که به تولید کالا یا خدمات نهایی منتهی شوند.

3) تولید در محدوده‌ی مکانی معینی صورت گیرد.

4) قانونی و مجاز باشد.

5-  گزینه «د»: از آن جا که ارزش کالاهای واسطه‌ای در بطن کالاهای نهایی است پس در محاسبه‌ی تولید کل جامعه باید از محاسبه‌ی ارزش کالاهای واسطه‌ای صرف نظر کرده و فقط کالاهای نهایی را محاسبه کنیم. در غیر این صورت ارزش کالاهای واسطه‌ای را در واقع دو بار محاسبه کرده‌ایم و لذا فعالیت تولیدی را نیز اشتباه محاسبه کرده‌ایم.

6-    یعنی تولید کننده آن‌ها را در مقابل دریافت پول به مصرف کننده تحویل دهد.

7-    زیرا این فعالیت‌ها بخشی از نیاز مردم را تأمین می کند و مردم حاضرند برای دریافت این خدمات پول بپردازند.

8-  زیرا نشان دهنده‌ی قدرت و توان اقتصادی آن جامعه، سطح رفاه و درآمد اعضای آن، میزان پس انداز و سرمایه گذاری و در نهایت امکان پیشرفت آن جامعه در آینده است.

9-  الف) کالاهایی است که تولید کنندگان تولید و به بازار عرضه می‌کنند و مصرف کنندگان، آن‌ها را می‌خرند و به مصرف می‌رسانند.

ب) تولید ملی در برگیرنده‌ی همه‌ی فعالیت‌های تولیدی است که توسط یک ملت در یک سال انجام می‌گیرد، خواه در کشور خودشان ساکن باشند خواه خارج از کشور.

ج) کالاهایی است که تولیدکنندگان تولید و به بازار عرضه می‌کنند و سایر تولیدکنندگان آن‌ها را خریداری می‌کنند و برای تولید کالاهای دیگر مورد استفاده قرار می‌دهند.

د) تولید داخلی دربرگیرنده همه‌ی فعالیت‌های تولیدی است که در داخل یک کشور انجام می‌گیرد، خواه توسط مردم همان کشور باشد و خواه توسط خارجیانی که در آن کشور مقیم‌اند.

10-زیرا از یک سو از این فعالیت‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست و از سوی دیگر محاسبه‌ی آن‌ها نوعی مشروعیت دادن به آن‌ها تلقی می‌شود.

11-گزینه «الف»

12-فعالیت‌های غیر قانونی نظیر قاچاق و مانند آن به اقتصاد زیرزمینی معروف است.

13-هزینه‌ی استهلاک

14-اگر کل تولید جامعه را بدون توجه به مقدار هزینه‌های جای گزینی محاسبه کنیم، آن را تولید ناخالص می‌نامیم.

15-این است که برای محاسبه‌ی تولید خالص، هزینه‌های استهلاک در نظر گرفته نمی‌شود اما در تولدید ناخالص، این هزینه نیز محاسبه می‌شود.

16-گزینه «ج»

17-الف) تولید ناخالص ملی              ب) تولید خالص ملی

18-تولید ناخالص ملی (GNP) عبارت است از ارزش پولی کلیه‌ی کالاها و خدمات نهایی که اعضای یک ملت در طول یک سال تولید کرده‌اند. میزان بالای تولید ناخالص ملی بیانگر قدرت اقتصادی و تولید بیش‌تر و بالا بودن بهره‌وری آن کشور و استفاده‌ی بهینه از همه‌ی عوامل تولید خود است. در برخی موارد از این شاخص به عنوان درجه‌ی پیشرفت هر ملت و سطح زندگی اعضای آن نیز استفاده می‌شود.

19-الف) نادرست                             ب) درست

20-گزینه «د»

21-در برخی کشورها که نیروی کار و سرمایه‌های زیادی از آن‌ها در خارج از مرزهایشان کار می‌کنند (مثل لبنان) یا مهاجرت بسیار و نیز ورود سرمایه‌ی بالایی به کشور خود دارند (مثل هنگ کنگ).

22-                            ریال  مجموع مواد غذایی تولید شده

ریال  مجموع ماشین آلات تولید شده

ریال  مجموع پوشاک تولید شده

ریال  مجموع خدمات ارائه شده

از آن جا که تولید ناخالص داخلی عبارت است از ارزش پولی کلیه کالاها و خدمات نهایی که در طول یک سال در محدوده‌ی مرزهای جغرافیایی یک کشور تولید می‌شود، برای محاسبه‌ی آن کافیست ارقام فوق را با یکدیگر جمع کنیم.

ریال  

23-گزینه‌ی «ج»

کالای الف  

کالای ب                    تولید ناخالص

کالای ج

24-درآمد ملی در برگیرنده‌ی مجموع درآمدهایی است که در طول سال نصیب اعضای جامعه می‌شود. این درآمد عبارت‌اند از: درآمد حقوق بگیران (دستمزدها)، درآمد صاحبان سرمایه (قیمت خدمات سرمایه)، درآمد صاحبان املاک و مستغلاک (اجاره)، درآمد صاحبان مشغال آزاد و سودی که نصیب شرکت‌ها و مؤسسات می‌شود.

25-گزینه «د»

26-با تقسیم درآمد ملی بر جمعیت کشور، درآمد سرانه به دست می‌آید.

27-درآمد سرانه   جمعیت کشور = درآمد ملی  درآمد سرانه = درآمد ملی/ جمعیت کشور

28-با توجه به تفاوت چشم گیر جمعیت کشورهای مختلف، محاسبه‌ی شاخص‌ها به صورت سرانه ـ که عبارت از سهم متوسط هر فرد جامعه در میزان تولید یا درآمد آن جامعه است ـ می‌تواند معیار بهتری برای مقایسه‌ی سطح زندگی و رفاه افراد جوامع مختلف باشد.

29-الف) درست                               ب) نادرست

30-عضو اول خانوارها هستند که مصرف کننده‌ی کالاهای مختلف و در عین حال، مالک عوامل تولیدند و عضو دوم، بنگاه‌های اقتصادی هستند که وظیفه‌ی تولید و عرضه‌ی کالاها و خدمات را به عهده دارند. در واقع بنگاه‌های اقتصادی تحت عنوان اشخاص حقوقی، عوامل تولید را از خانوارها که اشخاص حقیقی هستند خریداری می‌کنند و در مقابل، مبلغی تحت عنوان مزد، سود و اجاره به صاحبان این عوامل تولید می‌پردازند

31-مسیر اول، جریان عوامل تولید را از سوی خانوارها به بنگاه‌های اقتصادی نشان می‌دهد.

مسیر دوم، جریان پولی است که از سوی بنگاه‌های اقتصادی به سوی خانوارها روان است.

مسیر سوم، جریان کالاها و خدمات از سوی بنگاه‌های اقتصادی به خانوارهاست.

مسیر چهارم، جریان پولی است که از طرف خانوارها به سوی بنگاه‌های اقتصادی روان است.

32-یکی از روش‌های محاسبه‌ی تولید کل، کل پولی که از طرف خانوارها به سمت بنگاه‌ها جریان پیدا می‌کند محاسبه می‌شود. این مقدار پول، نشان دهنده‌ی ارزش کل کالاها و خدماتی است که خانوارها خریداری و مصرف کرده‌اند؛ زیرا در مقابل خرید این کالاها و خدمات از بنگاه‌ها، مبالغی به آن‌ها پرداخته شده است. بنابراین، اگر هزینه‌های مصرفی تمام خانوارها را با هم جمع کنیم، تولید کل جامعه به دست می‌آید.

33-در این روش، کل پولی که از طرف بنگاه‌ها به سمت خانوارها جریان می‌یابد محاسبه می‌شود. این مقدار، نشان دهنده‌ی ارزش پولی کلیه‌ی عوامل تولیدی است که در جریان تولید به کار گرفته می‌شوند. به بیان دقیق‌تر، هم زمان با فعالیت‌های تولیدی در سطح جامعه، مقداری درآمد ایجاد می‌شود که معادل ارزش پولی کالاها و خدمات تولید شده است. این درآمد، بین صاحبان عوامل تولید تقسیم می‌شود. پس حاصل جمع درآمد تمامی خانوارها در سطح جامعه، نشان دهنده‌ی کل درآمدی است که بر اثر فعالیت تولیدی جامعه ایجاد شده است. هم چنین، این درآمد معادل حاصل جمع ارزش پولی کالاها و خدمات تولید شده در جامعه است.

34-الف) ارزش افزوده                                  ب) خانوارها، بنگاه‌ها

35-گزینه‌ی «ج»: کارخانه‌ی مونتاژ تا ارزش 000/750/4 تومان نقشی نداشته است و مبلغ مازاد بر آن تعلق به کارخانه می‌باشد.

تومان   

36-اگر تولید کل جامعه را از طریق هر یک از سه روش (هزینه‌ای ـ درآمدی ـ تولید یا ارزش افزوده) محاسبه کنیم به جواب‌های یکسانی می‌رسیم. از این رو برای جلوگیری از اشتباه، حداقل دو روش را برای محاسبه به کار می‌گیرند و جواب‌ها را مقایسه می‌کنند.

37-هر چند این ارقام ظاهراً افزایش را نشان می‌دهند اما نمی‌توان آن را حتماً به حساب افزایش تولید کل کشور گذاشت. ارقام محاسبه شده برای هر سال، در اصل حاصل ضرب مقدار کالاهای تولید شده در قیمت هر واحد کالا یا هر دو آن‌ها باشد. به عبارت دیگر، اگر جامعه دچار تورم باشد، مقدار تولید کل محاسبه شده هر سال رقم بزرگ‌تری را نشان می‌دهد، در حالی که این رقم بزرگ، به معنی افزایش تولید نیست.

38-برای رفع این مشکل می‌توان سال معینی را به عنوان سال پایه انتخاب کرد و ارزش تولیدات هر سال را بر حسب قیمت کالاها و خدمات در سال پایه نه سال جاری محاسبه نمود. به این ترتیب، اثر تغییرات قیمت در محاسبه‌ی تولید کل از بین می‌رود و تغییرات موجود فقط نشان دهنده‌ی تغییر میزان تولید کالاها و خدمات خواهد بود.

39-الف) واحد پولی ملی                                           ب) ثابت

40-علاوه بر محاسبه‌ی تولید جامعه، اقتصاددانان در محاسبه‌ی سایر شاخص‌های اقتصادی مثل میزان صادرات، واردات، مصرف و ... نیز از متغیرهای با قیمت ثابت استفاده می‌کنند.

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۰/۰۵ساعت 13:10  توسط محمد رفیعی  |